دوخت پرده باید متناسب با نوع پارجه ، طرح و گل های پرده متغیر باشد . چین های پرده هیچ گاه نمی تواند یک نواخت و یک طرح باشد و باید با طرح و گل آن همخوانی داشته باشد که این حاصل تجربه ی ماست 

 

 

 

پرده شیوا زیبایی آفرین منزل شماست